A B Г Д З K Л M H P C T X

A

Агрегатна страхова сума – максимальний ліміт відповідальності Страховика по групі Застрахованих осіб по одному страховому випадку.

Андерайтер – представник Страховика, фахівець в області страхування, що має повноваження щодо прийняття на страхування запропонованих ризиків, визначення тарифних ставок і конкретних умов Договору страхування, виходячи з норм страхового законодавства та економічної доцільності.

Андерайтинг – процес оцінки ризику.

Ануїтет (рента) – регулярні, послідовні страхові виплати, які здійснюються протягом обумовленого періоду або довічно (у вигляді додаткової пенсії або ренти).

B

Вигодонабувач (Вигодоотримувач, Бенефіціар) – юридична або фізична особа, призначена Страхувальником при укладанні Договору страхування за згодою Застрахованої особи для одержання Страхової виплати або її частини при настанні Страхового випадку з Застрахованою особою.

Викупна сума – сума, що підлягає виплаті Страхувальнику при достроковому припиненні дії Договору страхування та розраховується актуарно.

Війна – збройне протистояння між двома країнами, оголошене чи ні.

Г

Госпіталізація – знаходження на стаціонарному лікуванні в лікарні на строк, що перевищує повних 24 години.

Громадянська війна – збройне протистояння між сторонами, які мають відношення до однієї й тієї ж країни, але належать до різних етнічних, соціальних, релігійних або ідеологічних груп. У визначення також входить збройне повстання, революція, антиурядова агітація, бунт, державний переворот, наслідки військового положення.

Д

Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком, відповідно до якого Страховик бере на себе зобов’язання у випадку настання страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику (Застрахованій особі, Вигодонабувачу або Спадкоємцям Застрахованої особи за законом), а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі в певний термін і виконувати інші умови Договору страхування.

З

Загальна страхова сума – максимальний ліміт відповідальності Страховика по окремій Застрахованій особі за певним переліком застрахованих ризиків.

Загальний перевізник – будь-яке наземне, повітряне або морське перевезення, що здійснюється по ліцензії на перевезення платних пасажирів і тільки по фіксованому, встановленому заздалегідь маршруту, відповідно до опублікованого розкладу.

Застрахована особа – фізична особа, про страхування якої укладений Договір страхування і яка може набувати прав та обов’язків Страхувальника відповідно до Договору страхування.

К

Критичне захворювання – вперше виявлене в період дії Договору захворювання з переліку захворювань, наведених в Програмі страхування Критичних захворювань.

Л

Лікар – особа, що має дійсну, законну ліцензію та зареєстрована як практикуючий лікар, не є Застрахованою особою або Найближчим родичем Застрахованої особи.

Лікарня – це установа, що:

  • має ліцензію, як медичний заклад у відповідності до законодавства;
  • проводить прийом, огляд, догляд і лікування хворих і травмованих осіб у стаціонарному порядку;
  • має засоби для діагностики, медичного та хірургічного лікування;
  • не є поліклінікою, амбулаторним відділенням, будинком відпочинку, санаторієм або подібною установою й не призначена для лікування алкогольної або наркотичної залежності.

M

МСЕК – медико-соціальна експертна комісія.

Н

Найближчий родич Застрахованої особи – рідні або офіційно прийомні діти, батьки, брати, сестри та подружжя Застрахованої особи, а так само рідні або офіційно прийомні діти, батьки, брати, сестри подружжя Застрахованої особи.

Нещасний випадок – будь-яке Тілесне ушкодження, що сталося несподівано і незалежно від будь-яких причин, впливів або фізичних дефектів, що існували до моменту Тілесного ушкодження, та призвело до Смерті, втрати працездатності або Госпіталізації Застрахованої особи в період дії Договору страхування.

Періодична страхова виплата – страхова виплата, що здійснюється Страховиком періодично протягом визначеного Договором періоду, в розмірах та строках, визначених Договором страхування, внаслідок настання страхового випадку.

Повідомлення з підтвердженням (про одержання, підтверджене повідомлення) – будь-яка форма повідомлення, що дає право вважати, що сторона яка повідомляється одержала це повідомлення, у тому числі: поштова переписка з повідомленням про вручення, передача депеш кур’єрською службою доставки, відправлення повідомлень телеграфом, передача електронних і факсимільних повідомлень на адреси й номери телефонів, зазначених в Договорі страхування, що містять прохання підтвердити одержання повідомлення та одержання відповідного підтвердження, телефонна розмова, записана за згодою всіх сторін, що беруть участь у розмові, повідомлення що передали телефоном, з наступним підтвердженням його одержання одержувачем телеграфом або електронною поштою з електронної адреси, зазначеної в Договорі страхування. Якщо в Правилах визначений строк, протягом якого необхідно зробити Повідомлення, то датою повідомлення буде дата його відправлення.

Правила – Правила добровільного страхування життя.

Програма страхування – зазначений у Договорі страхування та/або в Правилах перелік страхових ризиків із зазначенням страхових сум, франшиз, періодів дії та інших додаткових умов страхування.

Професійний спорт – будь-які заняття спортом або подібною до спорту діяльністю за нагороду або приз, участь у спортивних заходах, змаганнях, чемпіонатах або кубках, тренування з метою участі в перерахованих вище заходах, заняття спортом у рамках членства в спортивних асоціаціях, лігах або клубах.

P

Редукована страхова сума – зменшена страхова сума, у межах якої продовжує діяти Договір страхування життя у випадку, якщо Страхувальник припинив сплату чергових страхових платежів.

C

Смертельно-небезпечне захворювання – вперше діагностовано в період дії Договору захворювання з переліку захворювань, наведених в Програмі страхування Смертельно-небезпечних захворювань.

Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, які уклали зі Страховиком Договір страхування.

Страхова виплата – грошова сума, яку Страховик відповідно до умов Договору страхування зобов’язаний виплатити при настанні страхового випадку.

Страхова сума– грошова сума, у межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний здійснити Страхову виплату при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми визначається за згодою між Страхувальником і Страховиком при укладанні Договору страхування.

Страховий платіж (внесок, премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести (вносити) Страховику відповідно до умов Договору страхування.

Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування.

Страховий випадок – подія, що відбулася в Період дії страхування, передбачена Договором страхування як Страховий ризик, з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити Страхову виплату.

Страховий тариф – ставка страхового платежу на одиницю страхової суми за певний період страхування.

Страховик – Товариство з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС».

T

Тілесне ушкодження – фізичне, викликане зовнішнім впливом, ушкодження тканин організму людини, у тому числі: випадкове потрапляння в дихальні шляхи стороннього тіла, утоплення, анафілактичний шок, тепловий удар, опік, укуси тварин, отруйних комах, змій, обмороження, удар електричним струмом або блискавкою, випадкове отруєння (за винятком харчової токсикоінфекції). При цьому, за винятком сказу й правця, до Тілесних ушкоджень не належать інфекційні захворювання, що передаються в результаті незначного пошкодження шкірного покриву або слизової оболонки й через які збудники хвороби відразу або згодом проникають в організм.

Термін дії Програми страхування або ризику (Строк страхування, Період дії страхування) – проміжок часу між двома датами, протягом якого Страховик несе зобов’язання по виплатам Страхової суми при настанні страхового випадку за відповідними ризиками.

Терористичний акт – застосування сили, насильства або дії, що заподіює збиток, ушкодження, шкоду або руйнування, або підготовка актів, що несуть погрозу людському життю або майну, дії проти якої-небудь особи, майна або уряду, дії для досягнення економічних, етнічних, націоналістських, політичних, расових і релігійних цілей, які вчинюються, так і загрози їхнього здійснення. Включаються також будь-які дії й події, які визнані урядом як терористичний акт.

X

Хвороба – будь-яке зазначене в Договорі страхування захворювання Застрахованої особи, а також будь-яке непередбачене тілесне захворювання або непередбачене ускладнення плину природних процесів, за винятком захворювання, що відбулося внаслідок стану або дефекту, щодо якого було призначено, рекомендовано, надане або повинне було бути надане медичне лікування, будь-коли до Дати початку страхування.